Politeknik LP3I Medan

STRUKTUR ORGANISASI

Akhwanul Akmal, SP., M.Si

Direktur

Supriyanto, SP., M.Si

Wakil Direktur I

Syahril St.Saidi, SE., M.Si

Wakil Direktur II

Ruri Aditya Sari, M.Sc

Wakil Direktur III

Muharsyah Hafiz, SE

Wakil Direktur IV